ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει ως πρωταρχικό σκοπό την ουσιαστική συνεισφορά των ερευνητών στην εξέλιξη της γνώσης και των εφαρμογών στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Περαιτέρω, αποσκοπεί στην εκ μέρους τους διεξαγωγή πρωτότυπης και καινοτόμου επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς/γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.

Οι Διδακτορικές Σπουδές διέπονται από τους Κανονισμούς Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά, αλλά και συγγενή πεδία των Τμημάτων του Π.Δ.Μ. Ο κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ο οποίος εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, καταρτίστηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 1831 Β 13/5/2020 .

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών έχουν όσοι/ες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής με Βαθμό αποφοίτησης μεγαλύτερο από ή ίσο με έξι και μισό (6.5) στην κλίμακα 0-10 και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 ή διπλωματούχοι αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων πενταετούς φοίτησης, με Βαθμό αποφοίτησης μεγαλύτερο από ή ίσο με έξι και μισό (6.5) στην κλίμακα 0-10.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ., εάν ικανοποιούνται οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Eίναι απόφοιτοι συναφούς Τμήματος Α.Ε.Ι. τετραετούς φοίτησης.
  2. Έχουν Βαθμό Πτυχίου μεγαλύτερο από ή ίσο με επτά (7) στην κλίμακα 0-10 ή έχουν μία τουλάχιστον δημοσίευση, σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κριτές.
  Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τα οποία εισηγείται η Τριμελής Επιτροπή και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

H Προκήρυξη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων γίνεται δύο φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος, μια κατά το Χειμερινό εξάμηνο και μία κατά το Εαρινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο/Η Υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει με την αίτηση και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 2. Τίτλους σπουδών.
 3. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών και/ή μεταπτυχιακών σπουδών.
 5. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζεται από το ΑΣΕΠ.
 6. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
 7. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Η πρόταση περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.
 8. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, αποδεικτικά προϋπηρεσίας κτλ).

Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής.

Αξιολόγηση των αιτήσεων:

Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων. Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέντευξη τον/την υποψήφιο/α. Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/ή. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/ή δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Σε κάθε περίπτωση το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψήφιου/ας, την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος:

 1. έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών.
 2. υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος (άρθρο 45 παρ. 2 του Ν. 4485/2017).
 3. προσφέρουν επικουρική υποστήριξη του επιβλέποντα της διατριβής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 4. συμμετέχουν στο έργο της επιτήρησης των εξετάσεων.
 5. απασχολούνται μερικώς σε εργαστηριακές, ερευνητικές ή φροντιστηριακές δραστηριότητες του Τομέα/Τμήματος, που σχετίζονται με το πεδίο της διδακτορικής του διατριβής.
 6. συμμετέχουν στη διαβούλευση για την αναθεώρηση του ΠΠΣ.
 7. έχουν τη δυνατότητα διεξαγωγής μέρους της έρευνάς τους σε ίδρυμα/ινστιτούτο/ερευνητικό κέντρο/επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση διεξαγωγής έρευνας στην αλλοδαπή, προτείνεται αυτή να πραγματοποιείται εντός της διαδικασίας του Erasmus+.
 8. Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 4 του Ν. 4452/2017 δύναται να προσλαμβάνονται ως ακαδημαϊκοί/ές υπότροφοι διά πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου με τη σύμβαση. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται έπειτα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω μπορεί να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι. και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Οι προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής είναι:

 1. Η ετήσια έγγραφη υποβολή αναλυτικού υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής.
 2. Η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον διεθνές συνέδριο με κριτές.
 3. Δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή σε έγκριτο, διεθνές περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών, οι διδάκτορες θα:

 1. έχουν κατανοήσει συστηματικά, πλήρως και σε βάθος μια ή περισσότερες προηγμένες και περίπλοκες περιοχές ενός σύγχρονου και εξελισσόμενου γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος,
 2. έχουν συμβάλει σημαντικά είτε στη δημιουργία νέας γνώσης, είτε στην καινοτόμα εφαρμογή/ερμηνεία προϋπάρχουσας γνώσης στο σχετικό γνωστικό πεδίο,
 3. μπορούν να κατανοούν και να αξιολογούν διαφορετικές προσεγγίσεις στη λύση κρίσιμων προβλημάτων και τη δημιουργία νέας γνώσης, με βάση τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα,
 4. επιδεικνύουν επαρκή ικανότητα παρουσίασης τεχνικών γνώσεων και πληροφοριών, τόσο με γραπτό, όσο και με προφορικό λόγο,
 5. αξιοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό ή/και εξειδικευμένο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή έρευνας,
 6. μπορούν να παράγουν νέα γνώση και να συμβάλουν στη βελτιωμένη κατανόησή της,
 7. μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα, να έχουν κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα και υπευθυνότητα, ως ειδικοί στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο,
 8. έχουν την ικανότητα να διαχέουν αποτελεσματικά τη νέα γνώση στους συναδέλφους τους και στην επιστημονική κοινότητα,
 9. μπορούν να παρουσιάζουν, να εξηγούν και να αξιολογούν νέες προτάσεις, μεθοδολογίες και συμπεράσματα,
 10. έχουν την ικανότητα να δημοσιεύουν τα ερευνητικά τους ευρήματα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και να τα παρουσιάζουν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια,
 11. μπορούν να οργανώνουν, να αναπτύσσουν, να προσαρμόζουν και να εφαρμόζουν ερευνητικές μεθοδολογίες, με στόχο τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας,
 12. οργανώνουν και να πραγματοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο τόσο ατομική, όσο και ομαδική έρευνα,
 13. αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την προσωπική τους εργασία,
 14. χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία και ανάληψη πρωτοβουλιών σε ακαδημαϊκό ή/και επαγγελματικό επίπεδο.