Διπλωματική εργασία


Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους φοιτητές του τμήματος στον τελευταίο χρόνο των σπουδών τους. Η επιτυχής διεκπεραίωση της ΔΕ, υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ του τμήματος, αποτελεί απαραίτητη, ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κάθε ΔΕ είναι ατομική. Σε εξαιρετικές καταστάσεις, ο επιβλέπων μπορεί να ζητήσει και να αιτιολογήσει την ανάθεση ΔΕ σε ομάδα των δυο φοιτητών πριν την έναρξη της ΔΕ.


Η διπλωματική εργασία εκπονείται σε στενή συνεργασία και καθοδήγηση του φοιτητή από ένα επιβλέποντα μέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΕΔΙΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ο επιβλέπων μπορεί να ορίζει ένα συνεπιβλέποντα κατά την αίτηση ανάληψης ΔΕ. Για λόγους ομαλότητας των διαδικασιών, θέματα που προτείνονται και επιβλέπονται από μέλη που δεν ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος (όπως συμβασιούχοι διδάσκοντες ΠΔ 407/80, μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ άλλων Τμημάτων) απαιτούν έναν συνεπιβλέποντα μέλος ΔΕΠ του τμήματος, που ορίζεται κατά την αίτηση ανάληψης ΔΕ.

Επίσημο Ιδρυματικό Καταθετήριο
https://dspace.uowm.gr